Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2016

8995 8dbd 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakruchablondynka kruchablondynka
1333 9442
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaolalaa olalaa

January 26 2016

I was twenty-one at the time, about to turn twenty-two. No prospect of graduating soon, and yet no reason to quit school. Caught in the most curiously depressing circumstances. For months I’d been stuck, unable to take one step in any new direction. The world kept moving on; I alone was at a standstill. In the autumn, everything took a desolate cast, the colors swiftly fading before my eyes. The sunlight, the smell of the grass, the faintest patter of rain, everything got on my nerves.
How many times did I dream of catching a train at night?
— Haruki Murakami, A Wild Sheep Chase
Reposted fromlugola lugola viaconfusion confusion
grafika star wars, han solo, and princess leia
Reposted fromweightless weightless viafelicka felicka
8229 acfe 500
K.Komeda, Z.Komeda
Reposted fromsercowisko sercowisko viafelicka felicka
0451 6e4b
Reposted fromDavyJones DavyJones viaabsurdalna absurdalna
3639 6b04 500
Reposted frommayamar mayamar viahalucine halucine
0394 d55c
Reposted fromDavyJones DavyJones viaabsurdalna absurdalna
Za bardzo się obawiasz. Musisz o tym zapomnieć. 
Jeżeli tylko zapomnisz, na pewno wydobrzejesz
— Haruki Murakami- Norwegian Wood
Reposted fromolakocie olakocie viaprimordium primordium
powiedz, dlaczego ja ciągle nie mogę zrozumieć, że człowiek dla człowieka nic nie znaczy, tak okropnie nic. dlaczego ja płakałam? przecież wiem, i ty wiesz, że go wcale nie kocham, zupełnie nie kocham (…). i płakałam. i jest mi smutno w dalszym ciągu, chociaż przez te trzy godziny, które minęły od tego czasu, zdążyłam sobie wytłumaczyć, że to lepiej (…) płakałam chyba dlatego, że za dużo tych rozstań, niepotrzebnych, głupich. (…). a tu coraz ciężej o jakikolwiek optymizm, boję się być sama, boję się nowych znajomości, nowych początków, nowego udawania, że właściwie zupełnie mi nie zależy, i że to nic nie szkodzi, że mam takie niezbyt dzielne serce, że potrafię dobie sama poradzić, że…
— halina poświatowska (w: "uparte serce. biografia poświatowskiej", kalina błażejowska)
Reposted frommayamar mayamar viamadinsane madinsane

January 25 2016

  • Me at 10 PM:fuck man i'm so tired
  • Me at 4 AM:i must WRITE A NOVEL
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamadinsane madinsane
I knew it wasn’t too important, but it made me sad anyway.
— J.D. Salinger, The Catcher in the Rye (via simply-quotes)
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamadinsane madinsane
7062 0be7 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viamadinsane madinsane
0991 91dc 500
hłasko.
Reposted fromrol rol viamadinsane madinsane
5282 5d6a
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar
2658 140a
Reposted frompoppyseed poppyseed viathebelljar thebelljar
5657 bc97 500
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viathebelljar thebelljar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl